Serveis

Veure altres serveis:

Gestió d’espais verds

Els espais verds urbans són vitals per a garantir la qualitat ambiental de la ciutat i son l’element més significatiu de les politiques de medi ambient de les ciutats.

Les zones verdes són a més, àrees de socialització i relació entre diferents col·lectius que conformen el mosaic social urbà.

La gestió del espais verds urbans precisa una detallada planificació per racionalitzar les tasques i distribuir correctament els recursos tècnics, materials i humans, per dirigir-los allà on sigui realment necessari.

La gestió avançada de les zones verdes públiques necessita utilitzar sistemes integrals i aplicats que l’ajudin en la presa de decisions i facilitin les tasques diàries. Matèria Verda disposa de programes integrals de gestió diferenciada i manteniment sostenible, que són aplicats específicament a cada situació: Plans Directors, Programes de control de qualitat de zones verdes i arbrat viari, Ecojardineria, Organització de cursos, seminaris tècnics i fòrums de debat sobre el verd.

Plans Directors i estratègics

Una de les eines bàsiques per a la gestió de les zones verdes públiques són els Plans Directors, que marquen les estratègies en matèria de verd urbà dels municipis.

Programes de control de qualitat de zones verdes i arbrat viari

La qualitat de les zones verdes i l’arbrat de la ciutat és l’objectiu principal a assolir pels gestors i responsables púbics de les zones verdes.

Ecojardineria

Gestionar amb criteris ambientals es una obligació dels responsables municipals per millorar la qualitat de vida dels seus habitants.

Cursos, seminaris tècnics i fòrums de debat sobre el verd

Només des d’un coneixement profund del processos tècnics i de gestió, és possible treballar de manera eficient i eficaç.